Informace dle zákona č. 106/1999 - externí odkaz a vyhlášky č.442/2006 - externi odkaz.


1.Oficiální název

Městys Načeradec


2.Důvod a způsob založení

Městys Načeradec (dále jen městys) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním městyse je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

Městysem byla obec Načeradec ustanovena na základě Rozhodnutí předsedkyně Poslanecké sněmovny č. 44. Statut městys používáme od 1.12.2012.


3.Organizační struktura

Organizační schéma »

Úřad městyse tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci ÚM. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu.

Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta.

Úřad městyse není dělen na odbory.

Zřizované organizace:

Základní škola a mateřská škola Načeradec


4.Kontaktní informace

Adresa: Úřad městyse Načeradec, Zámecké náměstí 152, Načeradec, PSČ 25708
Telefon: 317 852 335
Mobil: 734 362 070
E-mail: obec@naceradec.cz
Web: www.naceradec.cz
Úřední hodiny

Pondělí 8,00 hod – 11,30 hod
12,30 hod - 16,00 hod
Úterý 10,00 hod – 11,30 hod
Středa 8,00 hod – 11,30 hod
12,30 hod - 16,00 hod
Čtvrtek 13,30 hod – 15,00 hod
Pátek 12,30 hod – 15,30 hod


5. Bankovní spojení bankovní účet:

320101329/0800


6. Identifikační číslo

IČO:00232289


7. Daňové identifikační číslo:

DIČ: CZ00232289


8. Dokumenty

Dokumenty: Seznam dokumentů »
Rozpočet obce: Hospodaření »


9. Žádost o informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Městys Načeradec zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na úřední desce (informační tabuli – Daměnice, Dolní Lhota, Horní Lhota, Novotinky, Pravětice, Řísnice, Slavětín, Vračkovice,Zdiměřice)
 • na internetové úřední desce na adrese: www.naceradec.cz
 • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

Ústně

 • osobně na Úřadu městyse v Načeradci v úředních dnech a v úředních hodinách:
  Pondělí 8,00 hod – 11,30 hod
  12,30 hod - 16,00 hod
  Úterý 10,00 hod – 11,30 hod
  Středa 8,00 hod – 11,30 hod
  12,30 hod - 16,00 hod
  Čtvrtek 13,30 hod – 15,00 hod
  Pátek 12,30 hod – 15,30 hod
 • telefonicky na tel. č.: 317 852 335, mobil: 734 362 070

Písemně

 • na adrese: Městys Načeradec, Zámecké náměstí 152, 257 08 Načeradec
 • faxem na fax. č.: 317 852 335

Elektronickou poštou

 • e-mail: obec@naceradec.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů,získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání:

Příjem žádostí a dalších podání je možný:

 • osobně na Úřadu městyse Načeradec v úředních dnech a hodinách
  Pondělí 8,00 hod – 11,30 hod
  12,30 hod - 16,00 hod
  Úterý 10,00 hod – 11,30 hod
  Středa 8,00 hod – 11,30 hod
  12,30 hod - 16,00 hod
  Čtvrtek 13,30 hod – 15,00 hod
  Pátek 12,30 hod – 15,30 hod
 • písemně
  na adresu Úřad městyse Načeradec, Zámecké náměstí 152, PSČ 25708 Načeradec
 • Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písemně,prostřednictvím telekomunikačního zařízení.
 • Ústní žádosti, na které není vyžadována písemná odpověď,se neevidují. Ústní žádosti, na které je vyžadována písemná odpověď, evidují příslušní pracovníci, kterých se příslušná žádost týká.
 • Žadatelem pro účel zákona číslo 106/1999 Sb. je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.
 • Písemná žádost je doručena Úřadu městyse Načeradec, kde je zaevidována a postoupena pracovníkovi, který žádost vyřídí. Žádost je podána dnem, když byla zaevidována.
 • .
 • Z podání musí být zřejmé
  • kdo je činí – jméno, příjmení, adresa žadatele, nebo název a sídlo právnické osoby (je-li o informaci žádáno jejím jménem), podpis žadatele; u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa);
  • jaká informace je požadována;
  • kterému povinnému subjektu je určena (ÚM Načeradec)
 • Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a obecní úřad žádost odloží.
 • V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost o 30 dnů, rozhodne zpracovatel o zamítnutí žádosti.
 • V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli.

Další info:
Lhůty podle zákona č. 106/1999 Sb.
řešení život. situací na www.naceradec.cz
řešení život. situací na Portálu veřejné zprávy - externi odkaz


11. Opravné prostředky:

Opravné prostředky lze podávat písemně:

 • osobním podánímna Úřadu městyse, Zámecké náměstí 152, 257 08 Načeradec v úředních dnech a hodinách
  Pondělí 8,00 hod – 11,30 hod
  12,30 hod - 16,00 hod
  Úterý 10,00 hod – 11,30 hod
  Středa 8,00 hod – 11,30 hod
  12,30 hod - 16,00 hod
  Čtvrtek 13,30 hod – 15,00 hod
  Pátek 12,30 hod – 15,30 hod

  telefon: 317 852 335
  mobil: 734 362 070
 • poštou na adresu Úřadu městyse Načeradec, Zámecké náměstí 152, 257 08 Načeradec

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

1. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PROTI ROZHODNUTÍ OBECNÍHO ÚŘADU

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta obce.


2. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PROTI ROZHODNUTÍ ORGÁNŮ OBCE

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.


3. SOUDNÍ PŘEZKOUMÁNÍ

Došlo-li rozhodnutím obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.


12. Formuláře:

Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou

Ostatní formuláře na pověřeném úřadě, tj. pro Úřad městyse Načeradec je pověřeným úřadem Městský úřad Vlašim.

Informace k Pečovatelské péči Vám sdělí Úřad městyse Načeradec. Navštivte nás osobně na adrese: Načeradec, Zámecké náměstí 152 nebo telefonicky 317852335 nebo mobil 734 362 070.


13. Návody pro řešení životních situací:

S žádostí o radu nebo pomoc je možné kontaktovat Úřad městyse Načeradec.

Na žádosti o radu nebo pomoc je možné se kontaktovat na pověřený úřad Městský úřad Vlašim, telefonní seznam

řešení život. situací na Portálu veřejné zprávy - externí odkaz


14. Nejdůležitější předpisy:

Obecní vyhlášky »


Přehled nejdůležitějších předpisů
 • Ústava České republiky
 • Listina základních práv a svobod
 • zákon č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
 • zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
 • zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
 • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • nařízení Vlády 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • zákon č. 254/2001 Sb. vodní zákon
 • Zákon č. 229/2003 Sb. o místních poplatcích (změna zákona)
 • zákon č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
 • zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 • zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
 • zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
 • zákoník práce č. 262/2006 Sb.

Zákony naleznete na Portálu veřejné správy - externí odkaz


15. Sazebník úhrad za poskytování informací:

Ceník informace dle zákona.


16. Licenční smlouvy:

Městys nevede licenční nebo podlicenční smlouvy.


17. Výroční zprávy za roky 2007,2008, 2009, 2010, 2011

 • počet podaných žádostí o informace – 0,0,0,0,0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 0,0,0,0,0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu – 0,0,0,0,0
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů – 0,0,0,0,0
 • další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/1999 Sb. - občanům jsou poskytovány běžné informace prostřednictvím telefonu, případně na úřadu městyse v místě

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů dle zákona


Registry

Registr oznámení podle zákona o střetu zájmů


Informace o obecním informačním systému

Městys v současnosti neprovozuje žádný informační systém.


Informace o územním plánu

 • Územní plán
 • Do územního plánu je možné nahlédnout na také na Úřadu městyse Načeradec, adresa: Zámecké nám. 152, Načeradec, PSČ 25708.

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000Sb.


Evidence daní a poplatků

Účel zpracování: evidence daní a poplatků
Kategorie osobních údajů:adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů:plátci daní a poplatků
Kategorie příjemců údajů: Úřad městyse Načeradec
Doba uchování:20 letObecně prospěšné práce

Účel zpracování: zajištění výkonu obecně prospěšných prací
Kategorie osobních údajů:adresní a identifikační údaje, citlivé údaje (zdravotní stav)
Kategorie subjektu údajů:odsouzený k výkonu obecně prospěšných prací
Kategorie příjemců údajů: Úřad městyse Načeradec, soudy
Doba uchování:5 let


Vydávání voličských průkazů


Účel zpracování: zajištění voleb - vydávání voličských průkazů
Kategorie osobních údajů:adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů:žadatelé o voličský průkaz
Kategorie příjemců údajů: Úřad městyse Načeradec
Doba uchování:5 let


Volební komise

Účel zpracování: zajištění voleb
Kategorie osobních údajů:adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů:členové volební komise
Kategorie příjemců údajů: Úřad městyse Načeradec
Doba uchování:5 letVolební seznamy

Účel zpracování: stálý seznam voličů
Kategorie osobních údajů:adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů:občané obce Načeradec starší 18 let
Kategorie příjemců údajů:Úřad městyse Načeradec
Doba uchování:stále - průběžná aktualizaceHlášení pobytu obyvatel

Účel zpracování: hlášení pobytu obyvatel
Kategorie osobních údajů:adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů:osoby ohlašující pobyt na území obce Načeradec
Kategorie příjemců údajů:Úřad městyse Načeradec
Doba uchování:50 letPersonální a mzdová agenda

Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
Kategorie osobních údajů:adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů:zaměstnanci, členové zastupitelstva, členové volebních komisí
Kategorie příjemců údajů:Úřad městyse Načeradec, OSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, úřad práce
Doba uchování:5 let nebo 10 let po uzavření spisuSoubory ke stažení

19.01.13 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Stáhnout
18.06.10 Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000Sb. Stáhnout
18.06.10 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Stáhnout