Pravětice

Pravětice

Pravětice, ves, stranou dvůr Štamberk. Nejstarší paměti táhnou se k roku 1384. Bývalo zde sídlo rodů rytířů Pravětických z Pravětic, jenž užívali v erbu šípu k pravé straně obráceného. Vladyka Ludvík z Pravětic, který roku 1384 daroval kostelu načeradskému 1 kopu grošů úroků na výroční mše, jest nejstarší známý člen toho rodu. Roku 1545 Štaštný Pravětický z Pravětic prodal Pravětice městu Táboru, které je pouze dvě léta užívalo, neboť roku 1547 ztratil Tábor v pokutě za neposlušnost císaři a králi Ferdinadu I. věškeré své bohaté zboží, které od královské komory koupil pan Jan z Perštejna. Tento postoupil Pravětice po roce Přechovi Popovskému z Bezejovic a ten zase své dceři Mandelíně, provdané za rytíře Skuhrovského ze Skuhrova na Louňovicích. Poté pak je dědil syn Oldřich Skuhravý, který tvrz pustou Pravětice a ves se dvorem Jindřichu Dvoreckému z Olbramovic a na Načeradci prodal.


Z „ Pamětní knihy obce Pravětice“
Z minulého století

Pravětice (paměti nejstarších občanů Jana Richtra a Čeňka Halašky).V minulém století čítala obec 13 statků a 2 chalupy, z nichž bylo 7 neobydlených, následek to napoleonských válek, neboť občané byli nuceni svá obydlí opustiti. Statek č. 3 náležel poddanstvím k panství vožickému, statek č. 13 „špitátu načeradskému“ a ostatní poddanstvím k panství načeradskému. Povinná robota v týdnu byla 3 dny. Po roku 1848 (zrušení roboty) začaly se statky děliti na půlky. Takže obec čítala již 35 čísel. Ve válce roku 1866 bylo 7 občanů, kteří všichni z války se vrátili. Po válce rozšířila se v obci nemoc cholera, která si vyžádala 26 lidských životů. Kaplička stojící ve středu obce, byla vystavena kolem roku 1820 a zasvěcena sv. Prokopu. Roku 1898 založen byl „Hasičský sbor“ a téhož roku zakoupena stříkačka, náčiní a postavena schráň nákladem 860 zlatých.

…………………………

Dle vypravování občanů bylo v našem kraji 29. července r. 1903 veliké krupobití s průtrží mračen a neobyčejnou vichřicí. Kroupy a vichřice zničily vše. Jeden strom neobstál, lesy byly vyvrácené, zvěř utlučena, úroda 100% zničena, domy otlučeny a okna rozbita. Pomoc postiženým byla poskytnuta okr. hejtmanctvím.

……………………………….

28. srpna 1925 došlo k definitivnímu usnesení obecního zastupitelstva o stavbě školy. Usnesením byla stavba školy zadaná Ing. Frant. Maříkovi, staviteli v Benešově nákladem 206 tis. Kč. Stavba dokončena byla 26.8.1927.

…………………………………………..

V Pravěticích je dnes 26 trvale hlášených občanů, z toho 4 děti.