Všeobecné zásady pro hlášení trvalého pobytu: (výběr)

 • Hlášení k trvalému pobytu není povinností občana
 • Přihlásit se lze pouze do objektu, určeného k bydlení s číslem popisným nebo evidenčním (rodinné domy, nájemní domy, chaty, domovy důchodců apod.)
 • Z přihlášení k trvalému pobytu neplynou občanovi žádná práva
 • Místo trvalého bydliště narozeného dítěte je trvalé bydliště jeho matky
 • Místo narození odloženého dítěte je místo matriky, kde bylo zapsáno

Postup při ohlášení změny trvalého pobytu:


Dospělý občan – je majitelem nemovitosti, kde se chce přihlásit

1.Občan, který se chce přihlásit k trvalému pobytu se dostaví v úředních hodinách na obecní úřad.
2.Předloží tyto doklady:
 • platný občanský průkaz
 • výpis z listu vlastnictví o nemovitosti (nebo kupní smlouvu, potvrzenou Katastrálním úřadem)
3.Na obecním úřadě vyplní přihlašovací lístek a podepíše jej.
4.Na místě zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč.
5.Úředník znehodnotí jeho občanský průkaz ustřižením levého dolního rohu a bezodkladně nahlásí změnu trvalého bydliště MěÚ Vlašim. Občan je sám povinen nechat si zhotovit nový občanský průkaz na tomto úřadě (MěÚ Vlašim – odbor vnitřních věcí, evidence obyvatel).
6.Odhlašování při změně trvalého pobytu se neprovádí.

 

Dospělý občan – není majitelem nemovitosti, kde se chce přihlásit, tím je jiná fyzická osoba

1.Občan, který se chce přihlásit k trvalému pobytu, se dostaví v úředních hodinách na obecní úřad společně s majitelem nemovitosti, kde se chce přihlásit.
2.Předloží tyto doklady:
 • platný občanský průkaz (i majitel nemovitosti)
 • výpis z listu vlastnictví o nemovitosti (nebo kupní smlouvu, potvrzenou Katastrálním úřadem).
3.Na obecním úřadě vyplní přihlašovací lístek a podepíše jej.
4.Majitel nemovitosti na přihlašovacím lístku potvrdí svým podpisem, že souhlasí s trvalým přihlášením občana na svou nemovitost.
5.Přihlašující se občan na místě zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč.
6.Úředník znehodnotí jeho občanský průkaz ustřižením levého dolního rohu a bezodkladně nahlásí změnu trvalého bydliště MěÚ Vlašim. Občan je sám povinen nechat si zhotovit nový občanský průkaz na tomto úřadě (MěÚ Vlašim – odbor vnitřních věcí, občanské průkazy, přízemí budovy J. Masaryka 302).
7.Odhlašování při změně trvalého pobytu se neprovádí.

 

 Dospělý občan – není majitelem nemovitosti, kde se chce přihlásit, tím je právnická osoba

1.Občan, který se chce přihlásit k trvalému pobytu, se dostaví v úředních hodinách na obecní úřad
2.Předloží tyto doklady:
 • platný občanský průkaz (i majitel nemovitosti)
 • řádnou nájemní smlouvu potvrzenou zástupcem organizace nebo společnosti, která je majitelem nemovitosti .
3.Na obecním úřadě vyplní přihlašovací lístek a podepíše jej.
4.Přihlašující se občan na místě zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč.
5.Úředník znehodnotí jeho občanský průkaz ustřižením levého dolního rohu a bezodkladně nahlásí změnu trvalého bydliště MěÚ Vlašim. Občan je sám povinen nechat si zhotovit nový občanský průkaz na tomto úřadě (MěÚ Vlašim – odbor vnitřních věcí, občanské průkazy, přízemí budovy J. Masaryka 302). Odhlašování při změně trvalého pobytu se neprovádí.
 

Nezletilí, kteří dovršili 15ti let a je jim vydáván první občanský průkaz

Obecní úřad vystaví přihlašovací lístek (úřední kartu) při vydávání OP bez nahlášení - dítě nemá povinnost přijít se přihlásit k trvalému pobytu. Jedná se o děti, které již byly přihlášeny k trvalému pobytu v obci se svými rodiči. Správní poplatek neplatí.
 

Děti do 15 let

Děti do 15 let jsou přihlášeny k trvalému pobytu zároveň se svými rodiči, nebo po svém narození v místě trvalého pobytu matky. Rodiče předloží rodný list dítěte. Správní poplatek neplatí.
 

V ohlašovně obecního úřadu nelze přihlásit k trvalému pobytu:

 • občana bez občanského průkazu (cizinec, emigrant a pod.)
 • občana s neplatným OP nebo s potvrzením o OP (při výměně). Občan si musí nejdříve vyměnit
 • občana, který uvede v přihlašovacím lístku jiné trvalé bydliště, než jaké je uvedeno v jeho občanském průkazu