Ověřování listin a podpisů

Dnem 1. března 2006 vstoupila v platnost zákon čís. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů dále jen „zákon o ověřování“ a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu čís. 36/2006 Sb...


Kde se ověřování vykonává?

Ověřování listin a podpisů je možné provést na obecním úřadě v Načeradci. Ověřování provádí p. Švecová Martina (v zastoupení také p. Pospíšilová Miroslava). Za ověření zaplatíte poplatek 30,- Kč. Ověřování listin a popisů lze rozdělit zhruba na tyto dva způsoby:


Vidimace = ověření, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Za ověření každé i započaté stránky se platí správní poplatek 30,- Kč. Kopii či opis ověřované listiny si žadatel pořizuje na své vlastní náklady – na matrice mu fotokopie nebude pořizována. Zákon přesně stanoví, kdy se vidimace neprovede:
  • je-li vidimovanou listinou občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,

  • je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého,
  • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka, - jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
  • jestliže se vidimovaná listina doslova neshoduje s listinou, z níž byla pořízena,
  •  není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis; již ověřenou vidimovanou listinu; opis nebo kopii pořízenou ze spisu; stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu (správního řádu)

Legalizace = ověření, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině. Úřad za obsah listiny neodpovídá. Za každý ověřený podpis se platí správní poplatek 30,- Kč. I zde zákon přesně stanoví, kdy se legalizace neprovede:
  • má-li být legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého,
  • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
  • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy,
  • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti doklad, kterým je pro občana České republiky platný občanský průkaz nebo platný cestovní doklad. Ostatní žadatelé, kteří nejsou státními občany České republiky, předloží platné doklady dle ustanovení § 18 zákona o ověřování. Vidimace a legalizace se provádí v úředních místnostech úřadu. Na jiném vhodném místě lze provést vidimaci a legalizaci pouze ze závažných zdravotních důvodů. Žádáme všechny občany, kteří budou požadovat vidimaci a legalizaci, aby využívali k tomuto účelu stanovené úřední hodiny ( každý den od 7,30 do 15,30 hod).