PAMÁTKY

NAČERADSKÝ MISÁL

 • - z konce 13.století
 • - kodex o rozměrech 270 x 380 mm
 • - desky ze dřeva potaženého kůží, na okrajích zbytky mosazných spon
 • - na zažloutlém středoevropském pergamenu
 • - 74 listů, 2 rukopisy
 • - první část – starší – osahuje 6 iniciál – modrá,červená barva, rostlinný ornament
 • - původní kniha poškozena nedlouho po svém vzniku – z původního kodexu – pouze dva listy kalendária a text Misálu – na rubu obrázek Ukřižování
 • - 1997 – restaurován ak.malířem Jaromírem Laudou – vytvořena kopie dvoustrany s Ukřižováním Krista a úvodní iniciálou; vložena do makety vazby

ŽIDOVSKÁ KOMUNITA

 • - osídlení doloženo již v 1.polovině 16.stol.
 • - židovská obec oficiálně utvořena roku 1850 – 124 obyvatel
 • - před válkou zbývalo jen několik desítek příslušníků – navštěvovali dokonce křesťanské bohoslužby
 • - mezi válkami obec zaniká – přidružena k vlašimské
 • - domy sdruženy,tvořily ulici od náměstí k jihu
 • - synagoga vyhořela roku 1850, 1880 na jejím místě postavena nová klasicistní s obytnou částí – po válce využívána jako sklad – nyní pouze pozůstatky
 • - židovský hřbitov v těsné blízkosti obce – pohřbíváni i Židé z okolních vesnic – založen po pol.17.století
 • - náhrobky z 18. a 19.století, některé i ze 17.století

MĚSTSKÝ ZNAK

 • - modrý štít, zelený trávník
 • - stříbrná kvádrová věž s cimbuřím nad branou,s vytaženou mříží a otevřenou branou – symbol pevné obrany
 • - vrchní část s jedním oknem zaklenutým poloobloukem
 • - červená střecha
 • - vpravo i vlevo – dva svisle umístěné gotické zlaté klíče – zuby směřují nahoru,jsou vytočeny ven – symbol moci,neomezené důvěry

SV. JAN NEPOMUCKÝ

 • - na seznamu kulturních památek ČR
 • - z roku 1735
 • - na podstavci erb Deymů ze Stříteže – stříbrná husa na červeném poli na zeleném pahorku
 • - socha obvykle stávala u vody – asi 2m pod ní se nacházela kašna až do poč.20.století
 • - původně třístupňový podstavec – nyní pod vrstvou navážky

KŘÍŽOVÁ CESTA

 • - 1738 – postavena nákladem hraběte ze Starhemberka
 • - 90.léta 20.století – nově zrekonstruována
 • - 13 kapliček

SELSKÉ BAROKO

 • - domy č.5 a 6 – z 1.pol.19.století

RADNICE

 • - 1534
 • - přistavěna ke tvrzi (zvonici)
 • - v 1.polovině 18.století byla zbarokizována
 • - na průčelí na mansardové střeše – hodiny

ZÁMEK

 • - 1734 – hrabě Josef Starhemberk – stavba
 • - jednopatrový,barokní s mansardovou střechou
 • - průčelí děleno hlavní římsou, v ose zámku portál s postranními pilastry
 • - nad okny v přízemí – prohnuté římsy, v patře okna v rámcích s nadokenními římsami
 • - 1925 – Družina válečných poškozenců,sirotčinec
 • - v 50.letech 20.století –státní výchovné zařízení

ZVONICE

 • - věžovitá pozdně gotická stavba
 • - přiléhá k původně renesanční radnici
 • - považována za zbytek tvrze nebo součást opevnění kostela na místě bývalé tvrze
 • - poprvé doložena roku 1250
 • - opevnění kolem kostela mělo sloužit jako obrana proti Braniborům – vybudováno za pánů ze Šelmberka
 • - půdorys cca 9,3 x 6 m
 • - spodní část věže z kamenného lomového zdiva – pozdně gotická
 • - střední část po odskoku rovněž z lomového zdiva – kolem roku 1545
 • - vršek – cihelná nástavba se stanovou střechou – z roku 1818
 • - v 15.století – čilý obchod se solí – přízemí bašty sloužilo jako skladiště soli
 • - na severní straně – obdélníkový otvor – mohl sloužit jako vstup na hradbu
 • - otvory se zbytky velkých uříznutých trámů – možná nesly pavlač nebo ochoz
 • - vchod do přízemí – z budovy radnice – křížová klenba X vchod do horní části – z východní strany
 • - na severní a západní straně – akustické otvory ve dvou úrovních
 • - na západě obdélníkové okénko s pozdně gotickým dekorem
 • - 1544/45 – masivní dubová stolice uvnitř věže nesoucí zvon z roku 1512
 • - na rozích věže se nacházela renesanční sgrafita - tzv.bosáž

ZVONY

 • - původně 5 – 4 z nich zrekvírovány za I.světové války
 • - 1921,1924 – 4 nové zvony
 • - 16.3.1942 – sňaty nové zvony pro účely II.světové války
 • -- Zvon sv.Petra a Pavla
 • -- Zvon Sv.Josefa
 • -- Zvon Sv.Václava
 • -- Zvonek Panny Marie
 • - obě války přečkal pouze zvon Karel – 1512
 • - váží 15 metrických centů
 • - dole měří 126 centimetrů
 • - nese dva reliéfy – P.Marie a Sv.Petr
 • - darovaný Zdeňkem Trčkou z Lípy – potvrzuje to i latinský nápis na něm

Léta Páně tisícího pěti stého dvanáctého na přání Pana Zdenka z Lípy Trčkovského urozeného a toho času pána vlašimského tento zvon byl ulit k poctě Boží a svatého Petra v Načeradci od mistra Bartoloměje na Novém městě pražském. Z toho buď chvála Bohu Otci všemohoucímu a Panně Marii.


PAMÁTNÍK PADLÝM

 • - odhalen v roce 1928
 • - původně i socha francouzského legionáře – kolem roku 1951 sňat z pomníku a zazděn do sklepů pod domem Berlovka – socha označena za nevkusnou

KOSTEL SV.PETRA A PAVLA

 • - nejpozději do konce 1.pol.12.století – kostel zasvěcený svatému Petru
 • - první písemná zmíňka – 1184 – opat Gotšalk
 • - v této době – pouze loď uzavřená apsidou (později odstraněna) s tribunou přístupnou z tvrze; a věž
 • - existence tribuny >šlo o vlastnický kostel
 • - hlavní vchod – ze západu gotickým lomeným obloukem
 • - úzká okna později zazděna – patrná ve zdivu
 • - věž – čtyřhraná z tesaných kamenů; v 1. a 2.patře sdružená románská okna
 • - v prvním patře tribuna – odkrytí věže obloukem – dochováno pouze zdivo a západní věž
 • - nejpozději ve 14.století
 • - zavěšeny zvony
 • - po roce 1278 nebo 1287 – požár – místo apsidy – presbyterium s gotickou žebrovou klenbou a gotickými lomenými okny
 • - z této doby gotický sanktuář a sedile – pro ukládání nádob s eucharistií,výklenek pro duchovenstvo určený k sezení
 • - z vnější strany opěrné pilíře
 • - poč.14.století – rozšíření lodi – získává čtvercový tvar
 • - k opravě kostela a opatření bohoslužebných předmětů dává podnět pražský biskup Tobiáš z Benešova
 • - v této době kostel opevněn
 • - 1359 – na severní straně vystavěna kaple Panny Marie – nyní valená klenba,západní část
 • -křížová
 • - 1365 –nedochovala se,až na dvě konzoly v rozích sakristie,původní svorníky zazděny do severní zdi kostela – erb se sviní hlavou (stavba iniciována pány ze Šelmberka) a Pelikán krmící mláďata
 • - během husitské revoluce – odchod kněží a farářů kostela – správy se ujímá utrakvistický kněz
 • - po urovnání poměrů zřízeno děkanství
 • - 1478 – věnován kostelu větší a menší zvon s gotickými nápisy
 • - 1512 – věnován zvon Karel
 • - z pol.16.století pochází krypta rodiny Dvořeckých v „malém kostele“
 • - 1585 – mnoho o vybavení kostela není známo, dochovává se pouze renesanční cínová zdobená křtitelnice
 • - 1620 – vyloupen uherským vojskem – ukradena roucha a stříbrný pozlacený pohár
 • - až do roku 1624 spravován kostel kališnickým knězem
 • - 1639 – císařský pluk vykrádá kostel – druhý kalich, stříbrná monstrance ukryta – zazděna do zdi kolem kostela
 • - 1654 – získání velkých varhan – měšťan Nového města Pražského Pavel Rosol
 • - 1734 – úpravy – sakristie připojena ke kapli Panny Marie, nad ní – oratoř
 • - oltáře –barokní; 2.pol. 17.století – obraz svaté Kateřiny,1.pol.18.století – Sv.Petr a Pavel,Nanebevstoupení Páně
 • - 1890
 • -1898 – další oprava kostela – 1891 – rekonstrukce velkých varhan 1894 –oprava věže – zvýšena o jedno patro, vyměněna všechna okna,kromě východního vytrhána dlažba – objevena krypta Dvořeckých – náhrobní kameny vsazeny do zdi kostela
 • - koncem 19.století zbořena hřbitovní zeď kolem kostela – hřbitov přeložen za město
 • - 1917 – sňaty 4 zvony pro válečné účely
 • - ve 30.letech – zavedena elektřina,restaurovány obrazy
 • - 1922/23 – za pomoci senátora Adamovského a Občanské záložny pořízeny nové zvony – zavěšeny o Velikonocích 1924
 • - 1937 – jmenován farářem Antonín Konopišťský
 • - 16.března 1942 – sňaty nové 4 zvony pro vojenské účely
 • - po smrti A.Konopišťského 1989 – František Říha – pokračování v rekonstrukci kostela dříve
 • - zvony ve věži – pověšeny obráceně – srdcem vzhůru obraz svaté Kateřiny malovaný na prkně – datovaný do roku 1365 svorníky
 • -1. –rok 1184
 • - 2. –erb se sviní hlavou 1867 musela být klenba sepnuta železnými kleštěmi,protože se v ní objevily trhliny hlavní oltář – obraz na plátně – sv.Pavel a Petr,dole anděl s papežskými odznaky
 • - po stranách sochy sv.Šebastiána a Floriána
 • - nahoře Nanebevstoupení Páně –oválný obraz
 • - nejvýše – reliéf Boha Otce
 • - nad brankami za oltář – anděl zvěstující a Panna Marie poselství přijímající Kazatelna – 4 barokní reliéfy čtyř svatých učitelů církevních Naproti – oltářík s barokní sochou sv.Jana Nepomuckého Boční oltáře – barokní z 18.století 1) obraz narození Panny Marie, sv.Antonín Paduánský v obláčkovém rámci, Socha Panny Marie Lurdské 2) obraz sv.Notburgy podávající žebrákovy chléb, socha sv.Barbory a Kateřiny Kaple Panny Marie – oltář – z roku 1734– řezané rozviliny s mušlí uprostřed
 • - po stranách sochy andělů
 • - nad středem andílci drží korunu
 • - ve středu – socha Panny Marie Bolestné
 • - náhrobní kameny – nápisy české
 • - 3 připomínají členy rodu Dvořeckých z Olbramovic 1546
 • -1643
 • - 1 připomíná Annu Terezii Kirtovou – správcová Načeradce
 • - 1759
 • - obraz sv.Václava Morový sloup – podpírá románskou kruchtu