KRITÉRIA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V DPS

(s ohledem na stávající právní úpravu § 10 z. 102/1991 Sb. a § 49 vyhl. MPSV ČR č. 182/1991 Sb. – obojí ve znění pozdějších předpisů)


Byty v domě s pečovatelskou službou jsou přidělovány:

 • občanům v důchodovém věku, jejichž zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují potřebu pečovatelské služby
 • občanům mladším, pokud potřebují pomoc pečovatelské služby pro svůj trvale nepříznivý zdravotní stav
 • těm starým občanům, kterým kvalita bydlení v DPS nahradí dosavadní potřebu pečovatelské služby (donáška uhlí apod.)

Byty v DPS by neměly být přiděleny osobám, které trvale potřebují pomoc druhé osoby (tj. trvale ležící), dále osobám, které by svým chováním a jednáním narušovaly soužití a klid v DPS ( tj. psychopatické osobnosti, občané závislí na požívání alkoholu a drog apod.).

Byty v DPS jsou přidělovány občanům obce, občanům spádové oblasti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, občanům ČR.


Podání žádosti do DPS:

-vyplnění tiskopisu žádosti
 • žadatelem
 • jeho praktickým (případně odborným) lékařem
 • a příslušným obecním úřadem podle místa trvalého bydliště žadatele


Rozhodování o přidělení bytu v DPS v Načeradci:

 • žádosti shromažďuje Obecní úřad Načeradec
 • místní šetření u každého žadatele provádí sociální pracovnice péče o staré a tělesně postižené občany odboru sociálního a zdravotního MěÚ Vlašim
 • vedoucí odboru sociálního a zdravotního MěÚ Vlašim (tj. obecní úřad obce s rozšířenou působností – v souladu s § 10 z.č. 102/1992 Sb.) vydává doporučení k umístění konkrétního žadatele do bytu v DPS
 • žádosti občanů jsou projednávány v Radě Obce Načeradec
 • žadateli je potom přidělen byt v DPS (velikost, č., podlaží, adresa)
 • Obecní úřad uzavře s žadatelem nájemní smlouvu na dobu neurčitou